كارآيي بالاي حفاظت كاتدي

اگر يك جريان الكتريكي از خارج به یک پيل خوردگي متصل شود باعث تغيير پتانسيل الكتريكي (ولتاژ) آند و كاتد مي‌گردد، اگر به گونه‌اي با تغيير پتانسيل، اختلاف پتانسيل بين آند و كاتد صفر شود، آن‌گاه جریان نیز صفر و خوردگی عملا متوقف می شود. در حقيقت حفاظت كاتدي تغيير پتانسيل كاتد و رساندن آن به زیر پتانسيل آندی خود آن فلز مي‌باشد.. حفاظت كاتدي به دو روش قابل اجرا مي باشد كه شامل روش اعمال جريان و روش آند فداشونده مي باشند. در شکل زیر حفاظت کاتدی یک مخزن بتنی (تیکنر) با استفاده از آندهای فداشونده اجرا شده توسط شرکت تکتا خوردگی شریف در کشور لهستان قابل مشاهده می باشد.