كارآيي بالاي حفاظت كاتدي

حفاظت كاتدي تنها روش براي حفاظت طولاني مدت بتن هاي مسلح در برابر خوردگي مي باشد. ساير روشهاي مقابله با خوردگي بتن داراي مشكلات اجرايي بوده و يا اينكه قادر به حفاظت طولاتي مدت بتن نيستند. حفاظت كاتدي روش جديد مقابله با خوردگي بتن محسوب مي شود. بر اساس تجارب موجود اين تكنيك بخوبي مي تواند بطور طولاني مدت با خوردگي بتن در محيط هاي خورنده مقابله كند. يكي از خورنده ترين محيط هاي دريايي، ناحيه پاشش آب مي باشد. در اين ناحيه تر و خشك شدن، غلظت بالاي اكسيژن، ضربات موج دريا و دماي سطح آب از عوامل مهم خوردگي محسوب مي شوند. در دهه اخير با توجه به كارآيي بالاي حفاظت كاتدي در جلوگيري از خوردگي بتن هاي مسلح در محيط هاي دريايي استقبال ويژه اي از اين تكنيك شده است. حفاظت كاتدي در جلوگيري از خوردگي بتن هاي مسلح در محيط هاي دريايي استقبال ويژه اي از اين تكنيك شده است. حفاظت كاتدي به دو روش قابل اجرا مي باشد كه شامل روش اعمال جريان و روش آند فداشونده مي باشند.