شرکت تکتا خوردگی شریف، به عنوان اولین شرکت طراح و مجری سیستم های حفاظت کاتدی سازه ه های بتنی مسلح در کشور، شرکتی دانش بنیان در زمینه ارزیابی و حفاظت از خوردگی مواد مختلف است.

طراحی، نصب و پایش سیستم های حفاظت کاتدی مبتنی بر آندهای فداشونده بر روی سازه های بتنی مسلح برای اولین بار در ایران توسط شرکت تکتا خوردگی شریف انجام شده است.

این شرکت با بهره گیری از دانش روز دنیا، پیشرو در زمینه ارزیابی وضعیت، تخمین عمر باقیمانده و حفاظت از سازه های بتنی مسلح می باشد. 

ایمنی و حفاظت از محیط زیست همیشه در سرلوحه توجهات شرکت بوده و این شرکت در نظر دارد نسبت به گسترش هرچه بیشتر فعالیت های خود در خارج از کشور اقدام نماید.