برخی از خدمات شرکت تکتا خوردگی شریف به قرار زیر میباشد…

۱- طراحی سیستم های حفاظت کاتدی جهت محافظت از سازه های بتنی مسلح

۲- ارزیابی وضعیت و تخمین عمر باقیمانده سازه های بتنی با استفاده از آزمون های غیرمخرب

۳- تامین پوشش های محافظتی جهت جلوگیری از خوردگی اتمسفری قطعات فلزی

۴- تامین سیستم های حفاظت از خوردگی گالوانیک ناشی از اتصال دو فلز غیر همجنس در ادوات فلزی

۵- تامین سیستم های حفاظت از خوردگی سازه های بتنی مسلح با استفاده از آند فدا شونده